DOM ZDRAVLJA TITEL

Adresa: Glavna 22, 21240 Titel

Telefon:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

PIB:101455669

Matični broj:08050503

Broj računa:840-351661-20

Sastavljeno............18.12.2019

 

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA:....................................................... 17.12.2019.

Predhodno stanje na računu (16.12.2019)

.............. 3.292.822,79

1.

Uplata participacije

Din.................. 6.750,00

2.

Uplata RFZO lekovi

Din.................

3.

Uplata RFZO sanitetski mat.

Din...................

4.

Остали материј.трош. РФЗО..pzz

Din................

5.

Uplata sopstvenih prihodaDin.................. 6.380,00

6.

Uplata RFZO jubilarne nagrade,отпремнина

Uplata RFZO Naknade pogreb.troškovi


Din...............

7.

Uplata RFZO plate

 Din............

8.

Uplata za energente

Din......................

9.

Uplata RFZO za lekove u apoteci


10.

Uplata RFZO ostali troskovi stomatologija

Din....................

11.

Putni troškovi pzz i stom.

Din...................

12.

Uplata opštine

Din.......................195.528,54

 Plaćanja i isplate po namenama

1.

Plate...ak/kon.........................................................3.037.554,63
Прим.и стом...3.037.554,63

Сопст.сред.......

Општина.........

2.

Isplata lekova u ZU i sanitetski materijal

DOBAVLJAČI:

Ампуле...................................................................

Санитетски материјал.......................................

Ампуле сопствена средства.............................


Diн..................

3.

Ostali troškovi

DOBAVLJACI:

3.1 Stomatologija..................................................

3.2 PZZ.......................................................................

3.3 Партиципација пзз .........................................

3.4 Општина............................................................195.528,54

-Мртвозорс.јан-септ/2019...............195.528,543.5 Сопствене средства........................................2.219,89

-Kомора здр.установа..........................2.069,89

-Минис.финан.пореска-камата..............150,00

Прин,.наплата.......

Рфзо..................

Рфзо-парт...........

Рфзо-про.и пош...

Стоматологија....

Сопствена сред .....2.219,89

Општина ...........195.528,54

4.

Energenti

ДОБАВЉАЧИ:......................................................

Din...................

5.

Isplata za lekove-pomagala

Din

6.

Isplata za lekove-ručna prodaja

 

7.

Porez na dodatu vrednost

Din...........................

8.

Putni troškovi........................................................... -

Din.....................

9.

Jubilarne nagrade , otpremnine.................................
 ПЗЗ................... Стоматологија.....

Stanje na računu na dan:

Din ....................266.178,27